يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
کارشناسان

Vahid Moradi

 

Director of Life Insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
وحید مرادی

مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری- اکچوئر داخلی بیمه های زندگی

کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (اکچوئری)دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اکو)
moradi@bimehma.irr ایمیل: 8690-1280-1281 تلفن :

Underwriting Department        اداره صدور

Akbar Jasoor Qarehbagh

 
Head of control over issuance of life insurance

MSc. Actuarial Science

Faculty of Mathematical Sciences Shahid Beheshti University

       
 
اکبر جسور قره باغ    
رئیس اداره کنترل و نظارت بر صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد آمار بیمه (اکچوئری) دانشگاه شهید بهشتی
8690-1285 تلفن :
jasoor@bimehma.ir ایمیل :

Samaneh Nasrollahi

 
Issuance expert of Life insurance

MAs. Public Management

Islamic Azad University

       
 
سمانه نصرالهی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز         
8690-1297 تلفن :
nasrollahii@bimehma.ir ایمیل :

Somayeh Sadat Tavosi

 
Issuance expert of Life insurance
 
       
 
سمیه سادات طاوسی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                         
                                                                      
8690-1294 تلفن :
tavosi@bimehma.ir ایمیل :

Neda Abbasgholi

 
Issuance expert of Life insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

 

       
 
ندا عباسقلی قفقازی  
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                          
 کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) - دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اکو)                                                                   
8690-1289 تلفن :
abbasgholi@bimehma.com ایمیل :

Claims Department        اداره خسارت

Mahnaz Lotfollahi

 
Head of control and supervision of losses Life insurance
 
       
 
مهناز لطف الهی    
رییس اداره کنترل و نظارت بر پرداخت خسارت عمر و سرمایه گذاری                                        
                                                                     
8690-1291 تلفن :
lotfollahii@bimehma.ir ایمیل :

Sina Majidi

 
Expert compensation losses life insurance

BA. Insurance Management

University of Economic Sciences

       
 
سینا مجیدی    
کارشناس پرداخت خسارت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه علوم اقتصادی                     
8690-1286 تلفن :
sinamajidi@bimehma.ir ایمیل :

contracts and pension state Department     اداره قراردادها و امور بازنشستگی

Mahya Jamshidian

 

Head of contracts and pension state

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
محیا جمشیدیان  
رییس اداره قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد علوم و محاسبات برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) دانشگاه علامه طباطبایی           (دانشکده بیمه اکو)
8690-1284 تلفن :
mahyajamshidian@bimehma.ir ایمیل :

Zohreh Sheshpary

 

Expert of contracts and pension state

 

MSc. Insurance Management

Islamic Azad University

       
 
زهره شش پری    
کارشناس  قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
8690-1282 تلفن :
z.sheshpary@bimehma.ir ایمیل :

Bank Assurance Independent Branch      مجتمع بانک بیمه

Majid Zand Karimi

 
Chief Of Branch
 
       
 
مجید زند کریمی    
رئیس مجتمع بانک بیمه                                                
 
8690-1000 تلفن :
zand@bimehma.ir ایمیل :

Shilan Maroof

 

Life Insurance Exper

 

MA. Economics

Islamic Azad University

       
 
شیلان معروف روحی زاد    
کارشناس فنی مجتمع بانک بیمه
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علوم تحقیقات سمنان
8690-1011 تلفن :
sh.maroof@bimehma.ir ایمیل :

Arefeh Jafari

 
Life insurance expert
 
       
 
عارفه جعفری    
کارشناس فنی مجتمع بانک بیمه                                                 
 
8690-1009                                             تلفن :
a.jafari@bimehma.ir ایمیل:

Central Branch      شعبه شمال تهران

Pouya Pourang

 
Chief of Branch
 
       
 
پویا پورنگ  
رییس شعبه شمال تهران                                                      
 
88626203-5
 داخلی 2000
تلفن :
porang@bimehma.ir ایمیل :

Hoda Abbasi

 
Life insurance expert
 
       
 
هدی عباسی  
کازشناس شعبه شمال تهران                                                  
 
88626203-5
  داخلی 2017
تلفن :
  ایمیل :

Central Branch      شعبه غرب تهران

Atena Ahmadi

 
Chief Of Branch
 
       
 
آتنا احمدی    
رییس شعبه غرب تهران                                                
 
44961173-75
 داخلی 101
تلفن :
  ایمیل :

Sara Shahverdi

 
Life insurance expert
 
       
 
 سارا شاه وردی    
کارشناس شعبه غرب تهران                                                    
                      
44961173-75
 داخلی 104
تلفن :
s.shahverdi@bimehma.ir ایمیل :

Masoud Ragdianpour

 
Life insurance expert
 
       
 
 مسعود رگدیان پور    
کارشناس شعبه غرب تهران                                                    
                      
44961173-75
 داخلی103
تلفن :
ragdianpour@bimehma.ir ایمیل :

Underwriting Department      شعبه شرق تهران

Mehdi Gohari

 
Chief Of Branch

 

       
 
مهدی گهری    
سرپرست  شعبه شرق تهران
                                                                               
76701735
 داخلی 101
تلفن :
gohari@bimehma.ir ایمیل :

Zahra Bozorg Nezhad

 
Life insurance expert

 

       
 
زهرا بزرگ نژاد    
کارشناس شعبه شرق تهران
                                                                               
76701735
 داخلی 111
تلفن :
z.bozorgnezhad@bimehma.ir ایمیل :