دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦
کارشناسان

Abbas Eslami

 
Life Insurance Manager
EMBA--Elm-O-Sanat University of Science & Technology
       
 
عباس اسلامی

مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری

کارشناسی ارشد- E MBA دانشگاه علم و صنعت ایران
eslami@bimehma.ir ایمیل: 021-8690 تلفن :

Underwriting Department        اداره صدور

Vahid Moradi

 

Head of control over issuance & Domestic actuary Life insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
وحید مرادی    
رئیس اداره کنترل و نظارت بر صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری - اکچور داخلی بیمه های زندگی
کارشناسی ارشد علوم و محاسبات برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) دانشگاه علامه طباطبایی           (دانشکده بیمه اکو)       
8690-1283 تلفن :
moradi@bimehma.ir ایمیل :
 

Samaneh Nasrollahi

 
Issuance expert of Life insurance

MA. Public Management

Islamic Azad University

       
 
سمانه نصرالهی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز         
8690-1297 تلفن :
nasrollahii@bimehma.ir ایمیل :

Somayeh Sadat Tavosi

 
Issuance expert of Life insurance
       
 
سمیه سادات طاووسی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                         
                                                                      
8690-1294 تلفن :
tavosi@bimehma.ir ایمیل :

Somaieh Babaei

 
Issuance expert of Life insurance

MSa . The field of statistics

AllamehTabataba'i University

       
 
سمیه بابایی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                          
 کارشناسی ارشد آمار دانشگاه علامه طباطبایی                                                                   
8690-1285 تلفن :
babaei@bimehma.com ایمیل :

Neda Abbasgholi

 
Issuance expert of Life insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

       
 
ندا عباسقلی قفقازی  
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                          
 کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) - دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اکو)                                                                   
8690-1289 تلفن :
abbasgholi@bimehma.com ایمیل :

Niloofar Babaie

 
Issuance expert of Life insurance

Mas. industrial engineering

Islamic Azad University

       
 
نیلوفر بابایی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                          
 مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اراک                                                                   
8690-1288 تلفن :
n.babaie@bimehma.com ایمیل :

Claims Department        اداره خسارت

Mahnaz Lotfollahi

 
Head of control and supervision of losses Life insurance
       
 
مهناز لطف الهی    
رییس اداره کنترل و نظارت بر پرداخت خسارت عمر و سرمایه گذاری                                        
                                                                     
8690-1291 تلفن :
lotfollahii@bimehma.ir ایمیل :

Sina Majidi

 
Expert compensation losses life insurance

BA. Insurance Management

University of Economic Sciences

       
 
سینا مجیدی    
کارشناس پرداخت خسارت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه علوم اقتصادی                     
8690-1286 تلفن :
sinamajidi@bimehma.ir ایمیل :

contracts and pension state Department     اداره قراردادها و امور بازنشستگی

Mahya Jamshidian

 

Director of contracts and pension state

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
محیا جمشیدیان    
سرپرست اداره قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد علوم و محاسبات برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) دانشگاه علامه طباطبایی           (دانشکده بیمه اکو)
8690-1284 تلفن :
mahyajamshidian@bimehma.ir ایمیل :

Shilan Maroof

 

Expert of contracts and pension state

 

MA. Economics

Islamic Azad University

       
 
شیلان معروف روحی زاد    
کارشناس امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علوم تحقیقات سمنان
8690-1295 تلفن :
sh.maroof@bimehma.ir ایمیل :

Zohreh Sheshpary

 

Expert of contracts and pension state

 

BA. English Translation

Islamic Azad University

       
 
زهره شش پری    
کارشناس امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
لیسانس مترجمی زبان
8690-1282 تلفن :
z.sheshpary@bimehma.ir ایمیل :

Bank Assurance Independent Branch      شعبه مستقل بانک بیمه

Forouzan Radmehr

 
Chief of Branch
       
 
فروزان رادمهر    
رئیس شعبه مستقل بانک بیمه
                                                                     
8690-1460 تلفن :
radmehr@bimehma.ir ایمیل :

Zeinab Ataeefard

 
Life insurance expert
       
 
زینب عطایی فرد    
کارشناس شعبه مستقل بانک بیمه                                
 
8690-1468 تلفن :
ataieefard@bimehma.ir ایمیل :

Arefeh Jafari

 
Life insurance expert
       
 
عارفه جعفری    
کارشناس شعبه مستقل بانک بیمه
 
8690-1475                                             تلفن :
a.jafari@bimehma.ir ایمیل:

Central Branch      شعبه مرکزی

Atena Ahmadi

 
Chief of Branch
       
 
آتنا احمدی    
رئیس شعبه مرکزی                                             
 
8690-1000 تلفن :
a.ahmadi@bimehma.ir ایمیل :

Foruzan Naser Shariati

 
Underwriter

MA. IT Management

Stockholm University

       
 
فروزان ناصر شریعتی    
کارشناس شعبه مرکزی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه استکهلم سوئد   
8690-1007 تلفن :
shariati@bimehma.ir ایمیل :

Nayereh Sadat Hosseini

 
Life insurance expert

MSc. Financial Mathematics

AllamehTabataba'i University

       
 
نیره سادات حسینی    
کارشناس شعبه مرکزی
کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی          
8690-1009 تلفن :
n.hosseini@bimehma.ir ایمیل :

Seyede Shaghayegh Ghazi

 
Life insurance expert

BA.  IT Management

Babol University

       
 
 سیده شقایق قاضی    
کارشناس شعبه مرکزی
کارشناسی  IT دانشگاه علوم و فنون بابل                          
8690-1003 تلفن :
s.Qazi@bimehma.com ایمیل :