يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
مستمري مكمل بازنشستگي

طرح مستمری مکمل دوران بازنشستگی

باتوجه به اهمیت ارائه بهترین خدمت درایام  بازنشستگی، شرکت بیمه "ما" اقدام به اجرای طرح مذکورنموده است.این طرح با هدف مکملی برای حقوق دوران بازنشستگی راه اندازی شده است. درطرح مذکور  بیمه گذاران محترم عمر می­توانند باپرداخت حق ­بیمه در مدت بیمه نامه، علاوه بربهره مندی ازمزایای بیمه­ ای، درانتهای قرارداد که منطبق با آغازدوران بازنشستگی است از مستمری طرح مذکور بهره مند گردند.

انواع طرح­های مستمری

  • طرح شماره یک: پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین
در این طرح مستمری پرداختی به بیمه­ شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. دوران پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین به انتخاب بیمه­ گذار بوده و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده مستمری به صورت یکجا یا ادامه روند مستمری تا پایان دوره تعیین شده به ذینفع / ذینفعان پرداخت میگردد.
  • طرح شماره دو: پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات)
در این طرح نیز مستمری پرداختی به بیمه­ شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. همانطور که از نام این طرح مشخص است دوران پرداخت مستمری تا زمان حیات مستمری بگیر بوده و با فوت وی مستمری قطع خواهد شد. این طرح برای مستمری بگیرانی که هیچگونه ورثه­ای ندارند توصیه می­شود.
  • طرح شمارهسه: پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین
 یکی از نگرانی­های افرادی که مستمری مادام العمر (طرح شماره دو) را انتخاب می­نمایند فوت زود هنگام است. به منظور رفع این دغدغه، بیمه­ گر دوره­ ای را به عنوان دوره تضمین در پرداخت مستمری لحاظ می­نماید. مدت این دوره تضمین به دلخواه مستمری بگیر می­باشد. چنانچه در این طرح مستمری بگیر قبل از دوره تضمین فوت نماید بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد اما در صورت فوت مستمری بگیر بعد از دوره تضمین، مستمری پرداخت قطع خواهد شد

  • طرح شماره چهار: پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین
در این طرح مدتی به عنوان دوره پرداخت مستمری از جانب مستمری بگیر  تعیین می شود. با فوت مستمری بگیر در طی این دوره یا رسیدن به انتهای دوره، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.
  • طرح شماره پنج: پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین
 این طرح ترکیبی از طرح شماره سه و چهار می باشد. مستمری بگیر دوره ای را به عنوان دوره دریافت مستمری به شرط حیات و دوره ای را به عنوان دوره تضمین پرداخت مستمری انتخاب می­کند. الزاما دوره تضمین کوچکتر از دوره معین دریافت مستمری خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر در دوره تضمین فوت نماید، بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می­باشد. درصورت حیات مستمری بگیر در انتهای دوره تضمین، با فوت وی یا رسیدن به انتهای قرارداد (انتهای دوره معین)  پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

توجه: براساس انتخاب هر یک از طرح­ها، مبلغ مستمری دریافتی تغییر خواهد نمود.