شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨
کارشناسان

Vahid Moradi

 

Director of Life Insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
وحید مرادی

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری

کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (اکچوئری)دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اکو)
moradi@bimehma.irr ایمیل: 8690 داخلی 1280-1281 تلفن :

Underwriting Department        اداره صدور

Vahid Moradi

 

Head of control over issuance & Domestic actuary Life insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
وحید مرادی    
رئیس اداره کنترل و نظارت بر صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری - اکچور داخلی بیمه های زندگی
کارشناسی ارشد علوم و محاسبات برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) دانشگاه علامه طباطبایی           (دانشکده بیمه اکو)       
8690 تلفن :
moradi@bimehma.ir ایمیل :
 

Samaneh Nasrollahi

 
Issuance expert of Life insurance

MAs. Public Management

Islamic Azad University

       
 
سمانه نصرالهی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز         
8690-1297 تلفن :
nasrollahii@bimehma.ir ایمیل :

Somayeh Sadat Tavosi

 
Issuance expert of Life insurance
 
       
 
سمیه سادات طاوسی    
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                         
                                                                      
8690-1294 تلفن :
tavosi@bimehma.ir ایمیل :

Neda Abbasgholi

 
Issuance expert of Life insurance

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

       
 
ندا عباسقلی قفقازی  
کارشناس صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری                          
 کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) - دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اکو)                                                                   
8690-1289 تلفن :
abbasgholi@bimehma.com ایمیل :

Claims Department        اداره خسارت

Mahnaz Lotfollahi

 
Head of control and supervision of losses Life insurance
 
       
 
مهناز لطف الهی    
رییس اداره کنترل و نظارت بر پرداخت خسارت عمر و سرمایه گذاری                                        
                                                                     
8690-1291 تلفن :
lotfollahii@bimehma.ir ایمیل :

Sina Majidi

 
Expert compensation losses life insurance

BA. Insurance Management

University of Economic Sciences

       
 
سینا مجیدی    
کارشناس پرداخت خسارت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه علوم اقتصادی                     
8690-1286 تلفن :
sinamajidi@bimehma.ir ایمیل :

contracts and pension state Department     اداره قراردادها و امور بازنشستگی

Mahya Jamshidian

 

Head of contracts and pension state

MSc. Actuarial Science

ECO College of Insurance

AllamehTabataba'i University

       
 
محیا جمشیدیان    
رییس اداره قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد علوم و محاسبات برنامه ریزی بیمه (اکچوئری) دانشگاه علامه طباطبایی           (دانشکده بیمه اکو)
8690-1284 تلفن :
mahyajamshidian@bimehma.ir ایمیل :

Shilan Maroof

 

Expert of contracts and pension state

 

MA. Economics

Islamic Azad University

       
 
شیلان معروف روحی زاد    
کارشناس قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علوم تحقیقات سمنان
8690-1295 تلفن :
sh.maroof@bimehma.ir ایمیل :

Zohreh Sheshpary

 

Expert of contracts and pension state

 

MA. Insurance Management

Islamic Azad University

       
 
زهره شش پری    
کارشناس  قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
8690-1282 تلفن :
z.sheshpary@bimehma.ir ایمیل :

Somaieh Babaei

 
Expert of contracts and pension state

MSa . The field of statistics

AllamehTabataba'i University

       
 
سمیه بابایی  
کارشناس قراردادها و امور بازنشستگی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
 کارشناسی ارشد آمار دانشگاه علامه طباطبایی                                                                   
8690-1285 تلفن :
babaei@bimehma.com ایمیل :
Bank Assurance Independent Branch      مجتمع بانک بیمه

Forouzan Radmehr

 
Chief of Branch
 
       
 
فروزان رادمهر  
رئیس مجتمع بانک بیمه                                                    
                                                                     
8690-1000 تلفن :
radmehr@bimehma.ir ایمیل :

Zeinab Ataeefard

 
Life insurance expert
 
       
 
زینب عطایی فرد    
کارشناس فنی بانک بیمه                                                 
 
8690-1011 تلفن :
ataieefard@bimehma.ir ایمیل :

Arefeh Jafari

 
Life insurance expert
 
       
 
عارفه جعفری    
کارشناس فنی بانک بیمه                                                 
 
8690-1009                                             تلفن :
a.jafari@bimehma.ir ایمیل:

Central Branch      شعبه شمال تهران

Pouya Pourang

 
Chief of Branch
 
       
 
پویا پورنگ  
سرپرست شعبه شمال تهران                                                      
 
5 – 88626203
 داخلی 2000
تلفن :
porang@bimehma.ir ایمیل :

Nayereh Sadat Hosseini

 
Life insurance expert

 

       
 
نیره سادات حسینی    
کارشناس شعبه شمال تهران
                                                                               
5 – 88626203
داخلی 2015
تلفن :
n.hosseini@bimehma.ir ایمیل :

Central Branch      شعبه غرب تهران

Majid Zand Karimi

 
Chief Of Branch
 
       
 
مجید زند کریمی    
رییس شعبه غرب تهران                                                
 
75 – 44961173
 داخلی 101
تلفن :
zand@bimehma.ir ایمیل :

Sara Shahverdi

 
Life insurance expert
 
       
 
 سارا شاه وردی    
کارشناس شعبه غرب                                                   
                      
 75 – 44961173
 داخلی 104
تلفن :
s.shahverdi@bimehma.ir ایمیل :